วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Chapter 1 My Body

หัวข้อเรื่อง
1. จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2. การวัดและประเมินผล
3. Greeting and introductions
Chapter 1 My Body
- Pre – test
- Vocabulary
- Listening : Ten Health Rules
- Watch and Answer : “Greeting” VDO Clip
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. มีความเข้าใจในขอบข่ายเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2. รู้และเข้าใจในมาตรฐาน และแนวการปฏิบัติในการเรียน
3. พูดโต้ตอบ ทักทาย แนะนำตนเองได้
4. แนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันได้
5. บอกชื่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้
6. เขียนสื่อความ บรรยายลักษณะรูปร่างหน้าตา ของตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะ จนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( L, A ) 30 นาที
- ครูผู้สอนอภิปรายถึงขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา
- ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางปฏิบัติในการเรียน
- ครูผู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
- นักเรียนทำแบบทดสอบ Pre – test
(***ครูประจำศูนย์แจกแบบทดสอบ Pre – test ให้นักเรียนแต่ละคนทำลงในกระดาษคำตอบ ใช้เวลา 20 นาที***)
ขั้นสอน และปฏิบัติกิจกรรม ( E, L, P, A ) 50 นาที
ทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรม 30 นาที
- ครูผู้สอนกล่าวทักทายนักเรียนและให้นักเรียนศึกษาความรู้จากการดู Watching : “Greeting” VDO Clip (การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี)
- ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทักทาย วิธีการใช้แต่ละช่วงเวลา การสนทนาเมื่อกล่าวทักทายแล้ว จะตามด้วยประโยค How are you? How have you been? และการตอบรับ (วิธีการสอนแบบบรรยาย)
- นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากการดู Watching : “Greeting” VDO Clip
- หลังจากนั้นครูผู้สอนผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำ 2 แบบคือการแนะนำตนเองกับผู้อื่น และการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน ในหลาย รูปแบบ จากนั้นนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1.6 -1.7 -1.8 (วิธีสอนแบบฝึกปฏิบัติการ)
- นักเรียนฝึกการแนะนำตนเองและผู้อื่นที่ถูกต้อง โดยแนะนำกับเพื่อนเป็นลูกโซ่ไปรอบ ๆ ห้อง
(***ครูผู้สอนผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องในการพูดของนักเรียน)
- ให้นักเรียน (ระดมสมอง) บอกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณศรีษะและใบหน้า แขนและขา เป็นต้น
- ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.1 หน้าที่ 4 โดยครูผู้สอน ถาม ตอบ และให้นักเรียนฝึกถาม ตอบเพื่อนๆ (วิธีการสอนแบบตั้งคำถาม)
- ให้นักเรียนดูรูปภาพ และบอกกริยาที่ปรากฏในรูปภาพของแต่ละบุคคลเช่น yawn ครูผู้สอนจะ check pronunciation ของนักเรียนด้วย จากแบบฝึกหัดที่ 1.3

ทักษะการฟัง 20 นาที
- ให้นักเรียนฟัง CD ครั้งที่ 1 และสอบความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน แก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนศึกษา คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเช่น instead of (วิธีสอนแบบฝึกปฏิบัติการ)
- ให้นักเรียนฟัง CD ใหม่ 1-2 ครั้ง และให้ทำเครื่องหมาย (/ ) และ( x) ในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้เมื่อได้ยินสิ่งที่ถูกต้องตรงกับรูปภาพ และไม่ตรงตามรูปภาพ (แบบฝึกหัดที่ 1.5 ‘Ten Health rules’)

ขั้นสรุปเนื้อหาความรู้
- นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากเรียนนี้
กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities)
นักเรียนทำใบงาน My Body โดยให้นักเรียนติดรูปภาพแบบเต็มตัวของนักเรียน แล้วให้นักเรียนโยงคำศัพท์และภาพให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนประโยคอธิบายคำกริยาที่ใช้กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายอย่างน้อย 5 ประโยค

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Welcome to English Class


สวัสดีค่ะ นักเรียนประจำศูนย์การเรียนทุกศูนย์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้แนวใหม่ ที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองในการเรียนได้มากขึ้น อาจารย์ปัณยตา จึงได้จัดทำ คู่มือการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1) เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน พร้อม เครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น
ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 นะคะ
แผนการสอน
- แผนการจัดการเรียนรู้บทที่ 1 My Body